top of page

dishi dishi sam vasasi - Lyrics

dishi dishi sam vasasi

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dishi dishi sam vasasi vibhO vasa vasa mE hrdi shiva bhO girigiri garjasi puripuri nrtyasi girishara hE purahara bhO

caraNam 1 andhatvam hE andhaka hArin hara hara mE drshamacchAm drAk dishamE svAmin shubhagati vitaraNa mAtA tAtO dEvI dEvO pravilasatAm mama drk cakrE mama dhImArgE pravimala guNayuji caraNam 2 tIvrAd yOgAt dhvastAhantam kuru kuru mAm vishadE jnAnE tvatha mE cittam ratam api kuru kuru shUlAgrE tE lagnam bhAvAt kuru kuru mAm triguNAtItam samayAtItam viracaya viracaya caraNam 3 kAlAtItA tvam vai mArO harasi jagat tanusaundaryE nanu mArastvam sumadhura rucidhara mArAnmArO jayandOLa rasi hi dvidhA satatam sa tvam saccidAnandO hrdi mama jaya jaya

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page