top of page

dharma shaila - Lyrics

dharma shaila


Aa:S R1 G3 P S Av: S D2 P G3 R1 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dharma shaila manjunAtha dharma dEva mahita gAdha amala hrdaya nilaya sadaya krtajayA mAm pAhi puraharA puraharA krtajayA

caraNam 1 dEvA nigamavinuta sujanamahita sujanamahita vimalacarita sakalavidhita caraNam 2 gaurIshA guruvarA guruvarA dhIrA sukrtakanda saccidAnanda sacidananda jagadava shiva vipula vibhava

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

댓글


bottom of page