top of page

dhanyadhanyahO - Lyrics

dhanyadhanyahO

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dhanyadhanyahO pradakSiNA sadgururAyAcI jAlItvarA sukharA vimAnE uttarAvayAlI

caraNam 1 padOpadI apAra bhAlyA puNyAkyArAshI sarvahi tIrthE paDalIm amha AdikaruNi kAshI caraNam 2 mrdugaTAla DhOla bhakta bhAvArthE gAtI nAmasankIrtatE nityA AnandE nAcatI caraNam 3 kOTi brahmahatyA haritIkaritA daNDavata lOTAngaNa ghAlitAm mOkSalAgE pAyAnsa caraNam 4 gurubhajanA cA mahimA nakalE AgamA nigamAnsI anubhavatE jANatIjE gurupadincE rahivAsI caraNam 5 pradakSiNA karuni dEha bhAvEvAhiyA shrIrangAtmaja viThalapuDhE ubhArA hIlA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page