top of page

dEvi shrI mInalOcani - Lyrics

dEvi shrI mInalOcani

raagam: SaNmukhapriyA


Aa:S R2 G2 M2 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M2 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

dEvI shrI mInalOcani dEhi mEmudam dInadayApari tripura bhairavi divAkara kOTi prakAsha vadani hrInkAra bIjAkSari gauri

anupallavi

dEvAdi dEva mahAdEva manOhari dEvasEnA pati SaNmukhapriya jananI

caraNam madurApuri nivAsini mAmava mInAkSi mAtanga tanayE marakata vadanE vEda purANAgama shAstra vicAriNi pATalI puSpa priya nAda svarUpiNi

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page