top of page

dEvI shaktiya smarisuvenu - Lyrics

dEvI shaktiya smarisuvenu

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dEvI shaktiya smarisuvenu saccidAnandana bhajisuvenu

caraNam 1 hamsagaLiruva vimAnadali akSayamAle kamaNDalava dharisida mantra svarUpiNiya brAhmI shaktiya smarisuvenu caraNam 2 dharisihe kaili trishUlavanu koraLali hAvina mAleyanu vrSabhArUDha satiyAda raudrI shaktiya smarisuvenu caraNam 3 shaumArAmbe rUpadali shaktyAyudhavanu dharisiruve kEkivaAhanana satiyAda kaumari shaktiya smarisuvenu caraNam 4 shankhava cakrava shrngavanu khaDgava gadeyanu dharisiruve garuDa vAhanana satiyAda vaiSNavi shaktiya smarisuvenu caraNam 5 yajna varAhAkrtidharisi bhIkara gharjan dhvanimADi krUradantagaTa tOrisuva vArAhi shaktiya smarisuvenu caraNam 6 narasinhAkrti dharisiruva jUlanu rabhasadi bIsutiha ghOra nakhangaLa tOrutiha nrsimha shaktiya smarisuvenu caraNam 7 sAvira kaNgaLa dharisiruva vajrAyudhavanu hiDidiruva airAvatavanu Eriruva aindrUI shaktiya smarisuvenu caraNam 8 dEvagaNangaLa shaktiyanu lInavAgisuta tannoLage EkAkrtiyali beLagutiha Adi shaktiyanu smarisuvenu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page