top of page

dEvi DOlA durgi - Lyrics

dEvi DOlA durgi

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: mishram Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dEvi DOlA durgi DOlA gauri DOlA kALi jO jO jO jaya jO jO

caraNam 1 tE jhampA pravrttau cEt tE stutim disha mE tE tu jhampA nivrttau yadi samharAkSANIha mE caraNam 2 tE lIIlA visrSTishcEt mEstu sat pratibhA samhrtim yadi lIlayEcchasi cittavrttim mE hara caraNam 3 dEvi yA divi shankarAnkE sangatA sA tvam Edhi mE hrdi bhAvanAmaya DOlikAyAm sangatA caraNam 4 bhImadhyE sadA sinhI madhyamAvati yA sarvadA mAm sarvadApica saccidAnandAvatu samharAkSANIha mE DOlikAyAm sangatA cittavrttim mE hara DOlikAyAm sangatA saccidAnandAvatu DOlikAyAm sangatA

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page