top of page

dEvar oyilum singAramum - Lyrics

dEvar oyilum singAramum

raagam: khamAs


Aa:S M1 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

dEvar oyilum singAramum en sholvEn dEvanE mAnE nAnE shrI hari

anupallavi

bhAvanam sheyyumengA bhuvarAga krpai bhaktan kaccik-kalyANa ranganaik-kAkkum

caraNam 1 mANikka vajra vaiDUrya izhaittav nava maNI makuTamum krITamum Anip-ponnAbharaNamum toNDarukkumigha aruL perugum karuNa vizhiyumE shENik-kalanda peru mazhai mEghamennavE tigazhum oLit-tirumEriyum vENikkuL malar vaitta alarmElu mangai vETTai lIlai vinOdamAghavE caraNam 2 maNDalam anaittum OraDiyAl aLandiDa vaLarndu ninra varum avarE aNDa pakiraNDa brahmANDangaLukkellAm AdhAra bhUtamum avarE daNDamizhanuk-kirangiyE padinmar pADalai dayavAyughandar avarE viNDUvait-tUdikOdha varakSaNai sheyyum vENugOpAlar kOlAhalamAghavE caraNam 3 tiruvamAr kandar mAman bhuvarAgarai dinamum dinamum vandu sEvippEn paruva vayadil veghu peNgaLai mayakkiya pannaga shayanaraDi perumaiyuDanE kaccik-kalyANa ranganadu pErum Urum viLangat- taruvAr santatiyAna durandhara bhOgamum saukhyamum koDukkum dayAparanAna

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page