top of page

dEvanAtham upAsmahE - Lyrics

dEvanAtham upAsmahE


Aa:S R1 G2 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G2 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

dEvanAtham upAsmahE hEmAmbuja valli samEtam

anupallavi

bhuvanAkhila bhaya haraNam bhOga mOkSa pradAyakam

caraNam garuDa nadi tIra sthitam kaustubha hAra bhUSitam nArada mukha hrdayAlayam pATalIpura vAsa rakSakam (madhyamakAla) shrI dEshika kara yuga sEvyamAna pAda sarOjam dEvarAja pUjitam shubhapantuvarALi shObhitam

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page