top of page

dattam ArAdhayE - Lyrics

dattam ArAdhayE

raagam: bAgEshri


Aa:S G2 M1 D2 N2 S Av: S N2 D2 M1 P D2 G2 M1 R2 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dattam ArAdhayE sadgurum santatam sadgurum santatam dattam ArAdhayE

caraNam 1 shrI ghanam shObhanam bhAvanam pAvanam pAvanOdbhAvitam shObhana shrIkaram bhAsvaram bhAvayE susvaram kIrtayE svarcitam cArcayE yOgadam yOjayE caraNam 2 akSa mAlAdharam vAri pAtrAncitam DhakkikA shObhitam shUla sanshIlitam cakra vikrIDitam shankha sampunkhitam mastakaishca tribhirbhUSitam SaTkaram caraNam 3 atri sambhAvitam mAtr-sambOdhakam sarva rakSAkrtE sahya sanvAsinam tatva bOdhAdrtAlarka rAjEshvaram viSNu dattArpitA khaNDa mantra shriyam caraNam 4 arcanam vandanam kIrtanam sEvanam cintanam dAsatA cAtmanO pyarpaNam mitratA bandhutE tyAdi mArgAtmanA bhakti bhAvEna gamyam sadA satkrpam caraNam 5 tatvamasyAdi vakyArtha sArAtmakam lakSaNAvrttikai rAgamairbhOdhitam vAnmanO dUragam vAsanA samharam sadgurum saccidAnanda rUpam sadA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page