top of page

dattA suguNA gataguhA - Lyrics

dattA suguNA gataguhA

raagam: vAcaspati


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dattA suguNA gataguhA saguNA sharaNam karuNA prANA

anupallavi

pracakati yA tvayi kila bhAdisha disha tAm mayi krpaya

caraNam 1 trijagati gADham samatA mahitam jnAnam vipulam vitarasi nUnam kaNa kaNa gAm mati mati gAm citamucitAm gamayasi tAm caraNam 2 hariharabhAvam vidhitAmapi tAm nityam bhajasE bahukaradhArin tata iha mAm varagari mA tava sacidAnandayati

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page