top of page

datta gurO jaya datta - Lyrics

datta gurO jaya datta

raagam: nartaki

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

datta gurO jaya datta datta datta jaya guru datta datta

anupallavi

datta pAdAbjamEva bhajE sadA datta caraNAbjamEva sharaNam sadA

caraNam 1 viSNu dattAdi bhakta vandyam mudA nitya niSkAma yOgalabhyam sadA caraNam 2 dhattE vidhAtApi yatsundaram cittE mudA vEda sampatkaram caraNam 3 dvandvam yadAbhAti dvandvAtigam yOgItsahasrAra dEshE nisham caraNam 4 kArtavIryAdi bhakta sansEvitam prApta mOkSAnta yOga sambhAvitam caraNam 5 indra kirITAgra kimmIritam jambha daityAdi bhasma sanrUSitam caraNam 6 vEdasharmAkhya vipra sampAditam sapta janmAgha bhUta nAshAtatam caraNam 7 tatva siddhAnta sAra sambOdhanam saccidAnanda yOga sampAdanam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page