top of page

datta dEva dEva - Lyrics

datta dEva dEva


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

datta dEva dEva dEva dAnavAnta dInarakSa

caraNam 1 dOSa dUra dikSAdhAra sarvabhaktarakSa dhIra caraNam 2 dhEnusahita dashadisha vyApta dharmapAla dAnashIla caraNam 3 dAsa abhaya dEshakIrta?dAsyamukta pUrNaghana caraNam 4 dEshakAla kAlagOcara kAlarUpa kAlakAla caraNam 5 daNDadharaha saccidAnanda akhaNDa tEja divyapunja

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page