top of page

darishikka vENum - Lyrics

darishikka vENum


Aa:S R1 G3 M1 P D1 N3 Av: N3 D1 P M1 G3 R1 S N3

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

darishikka vENum cidambarattai darishikka vENum

anupallavi

darishittavuDan uDal karishaip-piNigaLaruM parishuddhamAghumun maru shuddhamAravE

caraNam 1 bhaktar paNiyum tiruk-kUttansannidhi tozhudu Ettip-piravit-tuyarAtti eppOdum caraNam 2 vEdanaiyaDiyavar bOdhanai munivargaL nAthanaik-karam kuvittAdaravAghavE caraNam 3 IshanE puliyUril vAsanE kanaka sbEshanE enru naTarAjanaip-pOTri caraNam 4 kAmattai aghalbavar vAmattininru shiva nAmattai sholliyartta sAmattil vanda caraNam 5 jnAlam pugazhum avan mAlai aNiyum gOpAlakRSNan tozhum shIla porppAdattai

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page