top of page

darishanam kaNDArkku - Lyrics

darishanam kaNDArkku

raagam: mOhana


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S

taaLam: rUpaka Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

darishanam kaNDArkku maru janmamillai varishaiyuDan ambalavan vAzhginra tillai

caraNam 1 iravu paghal iDaiviDAdE caraNa bhakti inbamurum Anandam pongi varum nattip- paravi varum avar arugil aNimAdi siddhi paNindu vandu ciTrambalattai valam shuTrid- caraNam 2 soppanamenri ivvulagam tOnri varum vEdam shonnadadu nIyenra paDiyAghum bOdham arputa mrdangamoDu tALa vaghai gItam anavaratam tirunaTanamADi varum pAdam caraNam 3 allum paghal OyAdu aDiyArgaL kOTTi haraharAvenra amrta pAnamadaip-pOTTit- tillai vAzhndaNargaL kai piDittuk-kUTTi shikkenavE tirai tirandu paraveLiyaik-kATTit- caraNam 4 nanjuNDa kaNThanukkuk-konrai malar shATri nalla tiruccAndaNiyum ambikaiyaip-pOTri kuncita padam tanadu manattil uruvEtti gOpAlakrSNan tozhum naTarAja mUrti

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page