top of page

dAmOdara dharaNi (pancajAti sulAdi) - Lyrics

dAmOdara dharaNi (pancajAti sulAdi)

raagam: bilahari


Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: var. Composer: Ponniah PiLLai Language:

pallavi

dAmOdara dharaNi (pancajAti sulAdi). rAgA: bilahari. var. tALA. K.Ponniah Pillai. (tAL

(tALA: catusram) dAmOdara dharaNi mahipanE tAmarai nayana tirumaghaL arumArbA peru vinai tanaip-pOkkiDu murahari puNNiya mUrti pErinba sundarA punita kanakamaya aNiyuDan arum paNi nanibunai amarA aDiyaradu viDAda tuyar adanai nIkku nArAyaNA (tALA: tisram) nIDu tuyaramuru draupadi nErilAda sheyal adanAl rAjasabhaiyil nIL tuyarura varuLoDu perumai sErADai tanai vinOdam ena atishaya migha rAjEndrarum bhayam koLa aLittaruLum nArAyaNA (tALA: mishram) kAkA asuran kAmini janaka maghaLadu kalasham adanait-tINDiyE kOdE puriya kOpAdharanE AghAdidena saram toDuttOi sAkhAsuran ati mahA bhayamuDan taghAd-aduvenap-padam irainjiyE abhayam enavE avanukkaruLiya avani patiyE nArAyaNA (tALA: khaNDam) kOpamuru mudalaiyadu kOla mada kari adanin kAl adanai kavviDak-kOvenavumOlamAi dEvaninai Adiyena mUlamena OdiDavum pAdacAriyAga varum dEva nArAyaNA (tALA: sankIrNam) prahlAdanuDaiya periyadOr bhattiyai ninaittE kambattil singa uruvODE pirappeDuttiDubavanE aravinda kara caraNa ahaliyai tanai azhaitta azhagu sEr pAdA Avinai anbuDan kAttavA muniyuDan mOnamE aghamadil uNarubavan enavE viLangiDum namO namO nArAyaNA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page