top of page

dakSiNa shESagiri nivAsinam - Lyrics

dakSiNa shESagiri nivAsinam

raagam: madhyamAvati


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: B.Ramamoorthy Rao. Language:

pallavi

dakSiNa shESagiri nivAsinam. rAgA: madhyamAvati. Adi tALA. B.Ramamoorthy Rao. ?

1: dakSiNa shESagiri nivAsinam akSaya pradam bhaya nivAraNam bhaktavatsalam sakala duSTa nigraham venkaTEshvaram bhajE vishvasundaram caraNam 2 shankarAtmajam tava dvAra vAsinam pavanajAtmajam tava mEru vAsinam duhkha dhvamsinam bhakta hrdaya vAsinam venkaTEshvaram bhajE vishvasundaram caraNam 3 tava nikEtanam sarva bhakta cEtanam tava sudharshanam shravaNa jyOti darshanam smaraNa kIrtanam tava bhakti nartanam venkaTEshvaram bhajE vishvasundaram caraNam 4 kavi janapriyam kapi varAgrajam avanijApriyam pavanajAtmajam gOvinda kIrtanam AnjanEya nartanam venkaTEshvaram bhajE vishvasundaram caraNam 5 kArtika mAsam AnjanEya pratapam amita vikramam bahu parAkramam kapi varAgrajam sItArAma svarUpam venkaTEshvaram bhajE vishvasundaram sharaNam gOvindA bhakta sharaNam gOvindA(repeat three times) ?

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page