top of page

dagdhalanka vAyuputra - Lyrics

dagdhalanka vAyuputra

raagam: ?

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

dagdhalanka vAyuputra vAlagAtra tE tulA tu naiva naiva yatra kutra

caraNam 1 udyamI yOgavA nut plutOsi vAridhim gOSpadI krtya bhAsi bhinnAni hi mainAka shrngakANi tava hasta sparshanaissOpi mOdI caraNam 2 avishah kila surasAmukha ghOraguhAm ajayah krtha mavidah kila tattvagatim chAyAgraha sinhikA mabhanjayO munisuragaNa sanstutI rAptavAnshca caraNam 3 vivrta mukhi sA lankA tE prahArai rabhavatkila sA vanikA cApi cUrNa iyamiya muha lankApi ca bhasmarUpA saccidAnanda vijayOdya hi sukha sukhApO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

コメント


bottom of page