top of page

ciratara sucarita - Lyrics

ciratara sucarita

raagam: amrtavarSiNi


Aa:S G3 M2 P N3 S Av: S N3 P M2 G3 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

ciratara sucarita samavEtA vikasati natahrdi shivadayita

anupallavi

girijanitA girisha dhrtA giri vitatA gurugItA

caraNam 1 harilOcana sukhanidrA jayati muda jagati sadA varadA vidhimAnasE krti bhadrA bahu vipula vicaka daLA saraLA caraNam 2 shivanartanE laya ghOrA suvikaraNau jitamaraNa sphuraNA gurubOdhanE nijavidyA hata madanA sukha sadanA lasanA caraNam 3 drDha sAdhanE dhrtayAgA shama damadA shamita gadA shubhadA mrdu gAnakE navarAgA sarasa padA svara saccidAnandA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page