top of page

cintayAmi shrI - Lyrics

cintayAmi shrI

taaLam: Adi Composer: C.Rangiah Language:

pallavi

cintayAmi shrI guruvaryam shanmata sthApanaAcAryam

anupallavi

santaha cintita tatva vicAram tatvam asIti nishcita sAram shAnta matim shrI lakSmi nrsimha vara sampAdita nija kara kamalam

caraNam shrnga girau samsthApita shardA mangaLa pITham munivaryam shrngAra shEkhara candracUDa pada pankaja bhrngam vandita rangam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page