top of page

cintayAmi sadA - Lyrics

cintayAmi sadA

raagam: citrAmbari


Aa:S R2 G3 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

cintayAmi sadA gaurIsutam citrAmbarI priyam Ekadantam

P: cintayAmi sadA gaurIsutam citrAmbarI priyam Ekadantam A: siddhiryutam nitya phaladAyakam shObhitam amita karuNA rasamayam C mUlAdhAram mOdaka hastam mANikya makuTa dharam rakta varNam mAlAdhAriNam vighna nivAraNam mahA gaNapatim bharaNI vinutam

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page