top of page

cidambaramE ninai - Lyrics

cidambaramE ninai

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

cidambaramE ninai manamE mukti padam peralAghum munamE

anupallavi

shatam shatam enum poruL padam padam vinai marL samarasa naTanam puri sAmi cidambara nimalan tiruvuru nI koL harahara

caraNam 1 ozhiyAgak-kavalai koNDu vizhalAi AnAi uNmaiyillA vITTai nizhalAi tazhuvAdirunda tillai calanamIlmEl vITTai shArndAlallO nalla sAphalyamAm pATTai santatamum pera bandhamumEyara enda vinait-tIra mundUram mura caraNam 2 dEhameDutta varumai ariyAi mOshat-terivaiyar valaiccikki muriyAi shAgumadaDum samsAramE mEliTTu shaliyAlE uzhaittu caNDALamAnaduTTu sampAdyam adu vambAghum vidi nambAdittadi dempAyadhipati caraNam 3 unakkuLLE uNarvAi nI mOnam uNmai Om vazhi kATTumE jnAnam tanakkuc-cidambaram shArndAlE tanmayam sattiyamAik-kUTTum sAmrAjya cinmayam sari vara shivaguru paramamAi varum uruveLi enum oru poruL aduvAm tiruc-

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page