top of page

candrashEkhara (pv) - Lyrics

candrashEkhara (pv)

raagam: hamsadhvani


Aa:S R2 G3 P N3 S Av: S N3 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: K.J.Govindarajan. Language:

pallavi

candrashEkhara shankaran maghanE sundara rUpanE mUSika vAhananE karuNA sAgara gajavadana varaguNa suguNa vAmana rUpanE

anupallavi

aindu karattOnE sindUra varNanE pAshAnkushanE parama dayALanE ulagam nIyanru oru shuTril kAttinai umAmahEshvaranin ATSiyai nI peTrAi (muktAyi svara sAhitya) siddhi vinAyakA shaktiyin pudalvA muktiyE taruvAi shakti peravE vinai tIrkkum vittaga uruvAi unai nADuvar vinai aghala guruvE uruvE tudippOm unnaiyE aruL taruvAi idu samayam

caraNam nartana gAnapati ninnaDi paNindEn bhaktanai kAppAi paramanin maindanE 1: pAmAlai shUTTinEn caraNam 2 dEvargaL pOTriDum mUvargaL paNinduDum vyAsa muniyiDam kAviyam kETravarE caraNam 3 sa* , ; ; sa* ri* sa* ni pa ga ri ga pa ni sa* , ; ; sa8 ni pa ga ri sa ri ga pa ma ri* , ; ; ni ri* ga* ri* sa* ni pa ga pa ni ri* , ; ; ga* ri* sa* ni pa ga ri ga pa ni sa* , sa* ri sa* ni pa ga pa , pa ni pa ga ri sa ri , ri ga ri sa *ni *pa *pa *ni sa ri ga sa ri ga pa ri ga pa ni ga* ri* , sa* ni pa ri* sa* , ni , pa , ga sa* ri , ga , pa , ni

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page