top of page

candrakalAdhara - Lyrics

candrakalAdhara


Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: cApu Composer: Iraiyamman Thampi Language:

pallavi

candrakalAdhara sAmba sadashiva shambhO pahi

anupallavi

shankara dEva mahEshvara shAshvata shambhO

caraNam 1 angaja shAsana gangAdhara hara shambhO sarva mangalAkAnta bhujanga vibhUSaNa shambhO caraNam 2 kAnta munijana svAnta nikEtana shambhO tripurAntaka ghOra krtAnta vinAshana shambhO caraNam 3 ajnAna bhanjana yajna nivAraNa shambhO shuddha vijnAna rUpa sarvajna dayAlaya shambhO caraNam 4 bhakta parAyaNa bharga bhavahara shambhO bhukti mukti pradAyaka shakti prakAshaka shambhO caraNam 5 lOkAdhinatha pinakAyudha jaya shambhO vidhipAkAntakamukha nAkalayArcita shambhO caraNam 6 antaka dAnava sindhurashAsana shambhO bhavabandha hara lIla bandhuravigraha shambhO caraNam 7 pankajasambhava pankajanAbhasvarUpa shambhO pankavimOcana pAlaya mAm shiva shambhO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page