top of page

cakrapANi kiTTE - Lyrics

cakrapANi kiTTE

raagam: aThANA


Aa:S R2 M1 P N3 S Av: S N3 D2 P M1 P G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

cakrapANi kiTTE ninnaiyyA dayai vara mighavum nI shonnaiyyA

anupallavi

nigrahA-nugraham sheyyum nIlamEgha shyAmaLai sugrIvanaik-kAppATrina accutanai trivikrama

caraNam 1 vastu perumAnait-tavira mahimai vErumuNDO mastumIri oru vArttai vAi padari nI shollaDi bhakta tyAga sannidhikkup-paNiviDai nI sheyyaDi engaL kastUri ranganaip-pOl kAlAkAlangaLiluNDO tuNai caraNam 2 vAyaip-potti kaiyyaik-kaTTi vAsamalarc-ceNDu kaTTi mAyan shuddha nAthanukku mAlai nErattil koDuttu jnAyam veTri nIti tavarAda jagannthanukkup-priyamAgap-pAyasa dAnam daNDam uLLapaDiyE naDatti anbuDanE caraNam 3 shen tiruvElarujju shen kaNmAl mAmanaDi cintai magizhnda tiruk-kuDandai tanilE vAzhumkundark- kaDimai nAn gOkulattukkup-pOi varavum sandEhamennaDi ini tALAdaDi pUnkuyilE

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Commentaires


bottom of page