top of page

caitanya vigrahamE - Lyrics

caitanya vigrahamE

raagam: tODi


Aa:S R1 G2 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R1 S

taaLam: rUpaka Composer: Ghanam Krishna Aiyyar Language:

pallavi

caitanya vigrahamE sadAnanda caitanya vigrahamE

anupallavi

kaivalya karuNAnidhi onrE kAla trayattil kaNDadum vEruNDO

caraNam 1 EppOdu pArttAlum EkamAghi nirvikalpAyamAna kATSi sakSi caraNam 2 UTTum shiva bOdham orumaiyAip-perumaiyAi nATTum gurusvAmi nATTam nityam tETTam caraNam 3 shakti shivamAna sat-chit-Anandam veTri mahA veTri vivEka rAjayOga

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page