top of page

bIjAkSara japa - Lyrics

bIjAkSara japa

raagam: sarasvati


Aa:S R2 M2 P D2 S Av: S N2 D2 P M2 R2 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bIjAkSara japa pramudita hrdayE bindu nivAsini shivapatni

caraNam 1 vidhi mukha vAsini vidhushata bhASini vidyOllAsini shrI vANi shrita hari hrdayE jita ripuvalayE?dhruta sura nicayE shrI lakSmi shiva vAmAngE vihitA sangE karuNA bhangE shrI durgE sarvashcaritE prabhavati kilatE shaktyA mahitE parashaktE caraNam 2 karadhrta shUlE suravarapAlE?ciratara lIlE sharvANi mrgapati vAhE shamitavi mOhE himagiri gEhE gIrvANi himakara shirSE samudita varSE shubhacaya varSE brahmaNi triNayanashObhE vipulata rAbhE saccidAnandE kalyANi caraNam 3 shrSTi sthitilaya kAraNa kAraNi kalavANi shAnkari sAmbhavi vAgbhavi vaiSNavi varavENi shrI cankrAtara suragaNa vinutE shukapANi guruvara rUpE saccidAnandE guNadAni

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Komentarze


bottom of page