top of page

bhuvanEshvarIm - Lyrics

bhuvanEshvarIm

raagam: tAnarUpi


Aa:S R1 G1 M1 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M1 G1 R1 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

bhuvanEshvarIm ambikAm bhagavatIm bhajAmi anisham

anupallavi

bhavabhaya hAriNIm amba bhavAnIm pApa mOcanIm mAninIm

caraNam sudhA mAdhurya subhASiNIm sanmArga darshinIm bharaNI pOSiNIm sadAshiva mOhinIm tAnarUpiNIm saccidAnandamayIm lOka dhAriNIm

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page