top of page

bhavAnI bhAvagamyE - Lyrics

bhavAnI bhAvagamyE

raagam: rAgamAlikA

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhavAnI bhAvagamyE dEvadEvi pAhi pAhi parama shankarArthadEha bhAgE shivE

caraNam 1 heEmashaila shrngabhAgE dEva khEla nAbhOgE bhAti lalita nIpa vrkSa raNya puNyabhUramba yatra cAmrtAbdhimadhyE ratnabhUmi rAbhAti tatra bhAti tava hi shAlA divyakAnti sampannA caraNam 2 valayanavaka cintA ratnakalpitE gEhE atalavipula vaibhavAttO lasati sinhapIThastE tatra shankarAnga sangA guhaganAdhipOtsangA bhAsi vidhi harIndra patnI nitya sEvanOpEtA caraNam 3 sarvadEvatA nivAsE vasasi janani shrIcakrE tvam trikONa bindurUpA tatra yOga sanvEdyA tasya hrdaya padmakOshE vaidyutAsi bhAdI prA caraNam 4 tvamasi kamra vAkpradAtrI tvamasi sampadIshAnI tvamatha sarva shakti sAra rUpikAshi rAjEshI tvamasi triguNa sanvibhaktA triguNa vibhajanAtItA tvamatha buddhi satva shuddhi dIpikAsi dhIsArA caraNam 5 buddhivrtticOdikAtvam buddhidUra sancArA buddhisandhi gamyamAnA nitya satyabhArUpA guruvarAccha dEhadIptA gUDhatatva vijnAnA vinata sujana cittavitta vimala saccidAnandA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

تعليقات


bottom of page