top of page

bhAvaja janakurE kausalyA (lng) - Lyrics

bhAvaja janakurE kausalyA (lng)

raagam: vAgadIshvari


Aa:S R3 G3 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


bhAvaja janakurE kausalyA garbha sudhAkara shrIkara candrurErE SaTshruti riSabha antara gAndhAra catuhshruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha mElAdhikAra vAgadIshvari rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page