top of page

bhasmadhAraNam - Lyrics

bhasmadhAraNam


Aa:S R1 G2 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G2 R1 S

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhasmadhAraNam bhavati pAvanam bhava vidAraNam bhavuka sAdhanam

caraNam 1 praLaya dagdham akhila vastu bhasma bhavati hi dagdha mapica bhasma naiva vikrti mESyati avikrtasya shAShvatasya satyavastunO bhasitam EkamEva satpratIkamasti hi caraNam 2 yOgashakti samprasAraNAya vAhikA dvidaLa cakra dIpti nirgamOparOdhikA shambhu lOka nityavAsa yOga sAdhikA aruNa malina guNaharA hi bhasma rENukA caraNam 3 hOmakuNDa sangatam gurukarOpalAlitam phAlapaTTa bhUSitam trividha rEkhikAyatam trisuradIpti dIpitam tridiva vartma sannutam bhasmapuNDram unnatam saccidAnanda sammatam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page