top of page

bhAratI majjananI - Lyrics

bhAratI majjananI


Aa:S R2 G3 M1 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S


Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S

taaLam: aTa/dAdrA Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

bhAratI majjananI bhAratI

anupallavi

bharatI bhatanardhAngi karuNArasa pUritapAngi AhA tArkSa pramukha vaikArika dEva gaNArAdhittAnghri sarOruhe pAlisu

caraNam 1 vidynnAmake vidhijAtE krati pradyumna jaThara sambhUtE anavadya sadguNa gaNavrAtE brahma vidyava pAlisu mAtE AhA buddhyAbhimAniye sadyOjAtana petta shraddhA nAmake aniruddhana tOrise caraNam 2 kALi draupadi shiva kanyA manmanAlayadalli nillE ghanna prAjnamauLi maNiyE nitya enna paripAlisE nambide ninna AhA shailajA shyAmala paulOmi ushErinda vAlaga kaikomba kulAbhimAnavE caraNam 3 vondipe ninagindra sEnAnaLa nandini karuNisu jnAna shrI mukundana parama kalyANi guNa sindhuvinoLalge pIThiNi AhA dvandvadi carisuva gandha vAhana rANI sindUra gamane purandharArAdhitE caraNam 4 guNatrayAtmakavAda lingadoLu anurUpaLAgi turanga mukha anilAntargata pANDurangananghri vanaja yugaLa matta bhranga AhA enisi tatva kArya aniruddha dEhastha animisharoLu pokku dvinava rUpadi mALpe caraNam 5 nigama tatigaLabhimAni ninna pogaLanennoshave kalyANi A pannagarAja sahasra vANiyinda bage bage tutipa sushrONi AhA mugive karegaLennavaguNavane Nesade jagannAtha viThalananghrigaLa dhyAnava nIyE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page