top of page

bhajE shyAmaLam - Lyrics

bhajE shyAmaLam

raagam: divyamaNi


Aa:S R1 G2 M2 P D3 N3 S Av: S N3 D3 P M2 G2 R1 S

taaLam: Adi Composer: KaDaloor Subramaniam Language:

pallavi

bhajE shyAmaLam shrI bAlakrSNam kaustubhAdi divya maNI bhUSitam

anupallavi

gaja rakSakam kamsAntakam kapaTa nATaka sUtra dhAriNam

caraNam tuLasi dala hAra shObhitam draupadi mAna samrakSakam dInajana bandhum dvArakAdhipatim pATalIsha sannuta shrIdharam

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comentários


bottom of page