top of page

bhajarE rE shrIman - Lyrics

bhajarE rE shrIman

raagam: suraTi


Aa:S R2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 P M1 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

bhajarE rE shrIman nArAyaNam aja rudrAdinutam abhaya karam

anupallavi

nija bhakta sEvitam nIrajAkSam nikhila lOka pAlanam dUriNam

caraNam shanka cakradharam shrIkAntam shankara sannuta sura varam sankaTa hAriNam venkaTa ramaNam sharaNAgata rakSakam bharaNinutam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page