top of page

bhaja dattam bhaja bhaja dattam - Lyrics

bhaja dattam bhaja bhaja dattam

raagam: yaman


Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhaja bhaja dattam bhaja bhaja dattam bhaja bhaja dattam bhaja dattam

caraNam 1 munijana vinutam natajana sadayam pravimaLa hrdayam bhaja dattam caraNam 2 prashamita vipadam prakaTita vibhavam praNudita duritam bhaja dattam caraNam 3 shruticaya shikharE na na pada mukharE samudita yashasam bhaja dattam caraNam 4 apara digacalE mati gati vivarE tata nija caritam bhaja dattam caraNam 5 svacaraNa kamalE shashimaNi vimalE dhrta nata sugatim bhaja dattam caraNam 6 natajana vishaya pradaLana nipuNam manasija haraNam bhaja dattam caraNam 7 shamadama niyatai ranupada kalitam saccidAnandam bhaja dattam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page