top of page

bhaja bhaja dattam (2) - Lyrics

bhaja bhaja dattam (2)


Aa:S R1 G2 M2 P D1 N3 S Av: S N3 D1 P M2 G2 R1 S

taaLam: Unknown Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

bhaja bhaja dattam bhaja bhaja dattam bhaja bhaja dattam bhaja dattam

caraNam 1 sadgurudEvam sakaruNa bhAvam samsrti nAvam bhajadattam sajjana pAlam samadhikalOlam?sanmuni bAlam bhajadattam caraNam 2 cinmaya rUpam cirasukha gOpam?cEtasi dIpam bhajadattam citsukhasAram sthira mavikAram?citraprakAram bhaja dattam caraNam 3 vAncasi yadi tatpada mavinAsham nAsha vidUram bhaja dattam sansrti bAdhA shama miccasi cEt shamadama dhIram bhaja dattam caraNam 4 samshaya kaNTaka santata daSTO yadi gururUpam bhaja dattam avamati daLitO yadi lOkEsmin tribhuvanarAjam bhaja dattam caraNam 5 sampadi yadi tE vAncA lagatE?aSATaishvaryam bhaja dattam vAncasi vidyA dhanamadhikam cEt?mAlApANim bhaja dattam? caraNam 6 asamrddhishcE dAvrNutE tvAm?siddhi tanUjam bhaja dattam samsadi vijayam santati vinayam prApsyasi nUnam bhaja dattam caraNam 7 kim kim na labhEt kincit smaraNAt yadi bhaktistE bhaja dattam atha sarvAshAtIta padAptyai saccidAnandam bhaja dattam

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page