top of page

bhAgyavati nInE - Lyrics

bhAgyavati nInE

raagam: mAND


Aa:S G3 M1 P D2 S Av: S N3 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Ashok Madhav Language:

pallavi

bhAgyavati nInE hari manOhari bhuvana pAlini shrI sundari

anupallavi

yOgyarAgi bhaktaru ninnaya sEvaya mADi bhAgyavantaragi anandisuvaru

caraNam brahmANDa mAyE jagat janani paramAtmana rANi bhava rOga vAriNi brahma svarUpiNi mangala kArini bharaNI pOSiNi bhAgyadAyini

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page