top of page

bEDa bEDa lEtake - Lyrics

bEDa bEDa lEtake

raagam: kAmbhOji,bhUp


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

bEDa bEDa lEtake parara dEhi endu

anupallavi

nIDuve dore namage nIniralu sarvadA

caraNam 1 grAsavanu bEDe durvAsa muni gannanAyAasadim tatkAladali kalpisi A sayyamige uNisi daNisida mahAdAta dAsharathE ninna biTTanya dEvategaLanu caraNam 2 khULa dusshAsananu draupaidiya sabheyoLu dukUlavanu saLeya dvArakAmandira shrI lOla shrI krSNa karuNisu karuNisene pAncAli more kELI divyAmabara nicayavittE caraNam 3 maDadi kaLuhalu banda brAhmaNana piDisuva baDatanava kaLede oppiDa avalige poDaviyennALiside krimigolidu karuNadali jaDa sambhava mrga biDau jaripsita koDutE caraNam 4 tApasOttama mrkaNDAtma jage kalpAyu nI pUri mADi alpAyu kaLede A parvatEshvarana paTTaNava sArdha sAndIpa tanayana tanda sarvAntaryAmi caraNam 5 kalp kalpagaLalli vishva jIvariganna kalpakanu nIniralu bhrAntiyinda alpa mAnavarigAlparEnahudu ahitalpa jagannAtha viThaLa kalpataru viravu

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page