top of page

bandyA viThala indu - Lyrics

bandyA viThala indu

raagam: kAmbhOji


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S

taaLam: Adi Composer: Gopaladasa. Language:

pallavi

bandyA viThala indu baDavanalli (baDavara manege)

anupallavi

vrundAvanadalli gO vrundagaLa kaAyidavane

caraNam 1 suLiguruLu mEle araLe (leyu) sirikirITa ELedaLilu cUta malligeyu dUrve thaLathaLipa mukha nAsa nayana paNeyali tilaka calisuva karNakuNDala prabheyu shObhisutta caraNam 2 koraLalli sarige sarapaLi paccipadakavu paripariya hAra shrI tuLasimAle sirigandhalEpa sirivatsa ura (kiriDoLLu) varakaTige (kiru) gaNTe paripariya dhAmava sutti caraNam 3 mungayyakaDaga sarapaLi tOLabhApuri shrungAravAda gade shankha cakra angayyapaduma angulivENumITuta hingade ennantarangada maneginnu caraNam 4 mALige shrInivAsAryara maneyinda shrIlaguru vijayarAyarige olidu mElaagi bahuparigaLinda pUjeyagoNDu kILumanujana enna paalisalubEkendu caraNam 5 Isubage pUjeyu ennindalAgadu lEshavAdaru illa enage jnAna shrIshane nI nintalli sakaluNTu shrI shrInivaasa gOpAlaviThala vijaya

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page