top of page

bandhanava pariharisu - Lyrics

bandhanava pariharisu

raagam: kAmbhOji,bhImpalAs


Aa:S R2 G3 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S N3 P D2 S


Aa:N2 S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: jhampe Composer: Jagannathadasa. Language:

pallavi

bandhanava pariharisu bhaya vidUrA kandarpa janaka kAruNyadali bhaktajana

caraNam 1 duSTa janarau balu kaSTa paDisuvadu ninageSTu usuralli kELu jiSNu sakhane vraSNISa nI dayA drSTiyindali Iga hrSTannamADu santuSTiyeli bEga caraNam 2 hayamukhane ninnavara dayadinda salahuvadu vayana gamyane jnAnatrayava niruta priyanendu ninage nA dainyadali moreyiDuve dayamADuvadu nInu jayapradAyakanAgi caraNam 3 vItashOkane enna mAtu lAlisi ninna dUtanna salahuvadu prItiyinda dAta shrIguru jagannAtha viThala ninna nA tutisa ballane vidhAtra makhavanditanE

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page