top of page

ayyO deivamE - Lyrics

ayyO deivamE


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S N2 D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: cApu Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi


P: ayyO deivamE inda aiyarkkaDimaiyAnEn sheyyA vinai sheidadallavO uLLam karaindurugi uyyumpadi kETkil kallum karaiyumallavO Alaik-karumbadu pOlAccudangam muzhudum vElaikku iDamumillaiyE pAvi enakkO vanda pArppAn manadirangAn Avi tavikkudallavO kOvil kumbattaik-kaNDAl kOTi vinaigaL tIrum pAvikku kiDaiyAdu kAN tillai ambalavANa deivam pulaiyarkkAgha nallAc-camaiyalAccudE ponnambalavA unniap-pOTrum vaghaiyillAmal innam piravi ErumO annai tandaiyum nIyennAvi poruLum nIyun sannidhi vara solvAyE

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page