top of page

ayyE mettakkaDinam - Lyrics

ayyE mettakkaDinam


Aa:N2 , S R1 G2 M1 P D1 N2 Av: N2 D1 P M1 G2 R1 S N2 ,

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

ayyE mettakkaDinam umakkaDimai ayyE mettakkaDinam

anupallavi

poyyAda ponnambalattaiyA-yirukkumiDam naiyAda manidarkku uyyAdu kaNDu koLLum

caraNam 1 vAshiyAlE mUlakkanal vIshiyE shuzhanru varap-pUjai paNNIp-paNindiDu mAsharak-kuNDaliyai viTTu manamUTTumE mElOTTumE vazhi kATTumE inda mAnAbhimAnam viTTu tAnAgi ninravarkku sEnAdhipati pOlE jnAnAdhipatiyuNDu caraNam 2 pArumE kaTTikkArumE uLLE shErumE adu pUrumE angE shangaiyaravE ninru pongi varum pAluNDu angam iLaippArikkONDu tanga bommai pOlavE nillumE Edum shollumE jnAnam shollumE yAdum vellumE inda caraNam 3 aTTAngam paNNinAlum neTTAngu paNNiyadu kiTTAdu kiTTI varavoTTAdu muTTiyadu pAyumE munai tEyumE adu vOyumE uLLE tOyumE vEda mantirttilE pOTTu yantirattilE pArkkum tantirattilEyum illai andarattilE avadAnamE adu dAnamE balahInamE pEshA mOnamE anda caraNam 4 muppzhum tANDi vandu appAlE ninravarkku ipparvai kiDaiyAdu tiru naTanam AduvAr tALam pODUvAr anbar kUDuvAr ishai pADuvAr idai kaNDArum kiDaiyAdu viNDArum shonnadillai ANDANDa kOTiyellAm onrAi shamaindirukkum allavO paraiyan shollavO angE shellavO nEramAgudallavO caraNam 5 bAlakrSNan paNindiDum shIla guru cidambaram mElE vaittavAsaiyAlE kAlanraru pOvEn enru sAttiram nalla kSEttiram sarpAttiram jnAna nEttiram koNDu

6 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page