top of page

Ava pariyeli ninna - Lyrics

Ava pariyeli ninna

raagam: rEvagupti


Aa:S R1 G3 P D1 S Av: S D1 P G3 R1 S

taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language:

pallavi

Ava pariyeli ninnanolisi meccipa vidhavu aNumAtra tOradallA

anupallavi

dEvadEvEsha nInendu nambirallu krpAva lOkanadi salahO dEvA

caraNam 1 haNirAjanAsanadi malagidavage ariveyAsanaventu nAnu hAsali ghanavAda gangeyanu paDedavage kalasha nIranadentu maigereyali tanuvinA parimaLavu ghamaghamipage sucandanaventu nApUsali anavaratanAbhiyoLu shata patravihage mikkina pUva muDisalantaidEvA caraNam 2 susrucirOjvala pItavAsanige uDugoreya arivE Enannu podisali vara kaustubhau koraLinoLage ippavage AbharanavAvuda toDisali taraNI shatakOTi tEjanamunde hEge nA peratondu dIpaviDali nerahidA haNipatiya stOtradUrana nAnu smsripenentayyA dEva dEva caraNam 3 vanaja jANDada kOTiyudarange Avudanu uNisi traptiya mADadali animisharigamrtavanneredavana trashaya nIrinoLentu santaviDali vinatayAtmaja pakSadanilanire bEre bIsaNigeyinnEn bIsali\ aNurENu paripUrNa mUrutigE nA pradakSiNe entu sutti barali dEvA caraNam 4 nige haNiya haNadAta patravirivavage neraLige koDeyanEn hiDiyali pagaliruLu sAmagAna priyanamunde gItagaLa nAnEn pADali jagavariye lakSmIdEvi patige eSTu honnugaLa dakSiNeya koDali nigamatati kANada mahA mahimananu namipa bageya nAnariventai dEvA caraNam 5 olisUvudanariye meccisuva bageyariyE hogaLuva hola bannariyEnu tiLidudillavu ShODacOpacArada pUjegalalondu pariyAdarU neleya kANenu nigama shAstra nava vidha bhaktiyoLagondu bageyAdarU aLila sEveyanoppikoNDu salahai kAgenelayAdi kEshavane svAmI prEmI

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page