top of page

Atma lingEsham - Lyrics

Atma lingEsham

raagam: sAmA


Aa:S R2 M1 P D2 S Av: S D2 P M1 G3 R2 S

taaLam: Adi Composer: Indira Natesan. Language:

pallavi

Atma lingEsham nityam aham namAmi sadA kAla mAnasIka smarEham

anupallavi

AtmAnAtma prakAshita satya rUpam sAkSAt parabrahmam namAmyaham

caraNam 1 antah karaNa prakAsha sUkSma svarUpam krpAkaram kSamAkaram dayAkaram mAmabhi Atma nivEdyam samarpitam pradakSiNam pAdakamalam namastubhyam caraNam 2 akhaNDaika saccidAnanda jyOtirmayam tatvamasi vAkya parabrahma tatvam bhagavati samEta hrdaya kamala sthitam jyOtirmaya kAmakOTi kAmAkSIsa mAmava

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page