top of page

asmikOham asmim asmikOham - Lyrics

asmikOham asmim asmikOham

raagam: narakti

taaLam: t/Adi Composer: Ganapati Saccidananda. Language:

pallavi

asmikOham asmim asmikOham kOham vismayaika mUlam asmi sOsmi kOham

caraNam 1 sAdhanAtmikA hi sEdriyALirasti apica sA madIya drshya koTigAsti drshya bhUtam apica mE sAdhanam yat tatkatham dragaham bhavitumarham caraNam 2 atha manO yadyapi indriyANam nAyakam prErakam bhAsakam ca taddhi mE drshyakam sAdhanam ca tatkatham svAtmatAm mE samIyAt caraNam 3 nishcayAtmi kApi buddhi rEvam Eva cintanAtmakam ca cittam Evam Eva sphUrti rUpikApyahankrti sathaiva saccidAnandatAm samApnuyAtkatham vA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page