top of page

ArUrAn pADiya - Lyrics

ArUrAn pADiya

raagam: AbhEri


Aa:S G2 M1 P N2 S Av: S N2 D2 P M1 G2 R2 S

taaLam: Adi Composer: Anayampatti Adisesha Iyer. Language:

pallavi

ArUrAn pADiya tyAgarAjA tiruvArUril vAzhum nAgarAjA tiru

anupallavi

pEr UrE illAda para veLiyilE nirainda Ur UrAi amarnda uttamanE rAjA

caraNam 1 panguni uttirattil tEr Eri viLaiyADum shankaranE umaiyAL panginanE rAjA engum niraindavanE EkAntam AnavanE tangattin mEniyanE tArakanE shrI rAjA caraNam 2 Ayiram kaN paDaitta amarEshan koNDADum dAyakamAm engaL ArUrin maharAjA pAyirampaNNODu pADalilE magizhndu kOyililE vAzhum shrImAnE durairAjA

0 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page