top of page

arputa naTanam - Lyrics

arputa naTanam

raagam: Ahiri


Aa:S R1 S G3 M1 P D1 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: Adi Composer: GOpaalakrishna Bhaaratiyaar Language:

pallavi

arputa naTanam AdinAn ayyan ambalam tanil

anupallavi

tarpparattup-poruLAna vilAsan dharaNi Ezhum tazhaikkum ullAsan karpita prapancAtIta prakAshan karuNai pozhindiDum kanaka sabEshan

caraNam 1 tattaka dhiddhimi maddaLam aDikka malarayanum tALam viLamba arindu bhayandu piDikka avaravargaL kaTriDum viddaigaL muTrilum kaNDu paDikka gandharuvAdi ghananaya dEshika gItangaL pADi naDikkap-pArtta pErellAm cittirap-pratimaigaL pOlat-tulangac-cintai marandu parattuL oDunga bhakta janangaL bhramittu naDungap-pAda shilambugaL adirndu kulunga caraNam 2 bandha mayakkam parandu vEraNDattODa anEka janma bhAgya paramparai yArkkum iduvenru tEDa patanjaliyum santatam janaka mahAmunivOrum koNDADa vaNDena vEdam santai shol kuvindu vizhaindavar pADa dEvalOkattil indra padavi igazhndavar mAra engu niraindu pulan tozhil mAra candra sUryarum kurai Ara sAmi parAk enru kaTTiyam kUra caraNam 3 tillai mUvAyiram pErgaL tavam palikka shen tamizhAlE kandanil mAniDa janmameDukka saphalamenru shOka mOhAdigaL Arum azhikka vallavan Damarugam Ongi muzhakka vAnavar maNDalam izhindu tirakka allal ozhind-iravAmal irukka Ananda sAgaramADi sukhikka (another version of caraNa 3) tillai mUvAyiram pErgaL tavangaL palikka gOpAlarSNan shen tamizhAlE pugazhndu pugazhndu tudikkal pittanenru tollulagam tanil mAniDa janmam eDukka saphalamenru shOka mOhAdigaL Aghiya Arum azhikka akhila lOka vallavan Damarugam Ongi muzhakka vAnavar maNDalam izhindu tirakka allal ozhind-iravAmal irukka Ananda sAgaram ADi sahikka

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page