top of page

ArErE suguNa nirguNa (lng) - Lyrics

ArErE suguNa nirguNa (lng)

raagam: Takka


Aa:S R1 S G3 M1 G3 P M1 D1 N3 S Av: S N3 D1 P M1 G3 R1 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE suguNa nirguNadhAma jagadabhi rAma danuja virAmurErE sAdhAraNa gAndhAra kAkali svara itara shuddha ArOha ri varja vakra avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta dhEnuka mEla janita Takka rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

4 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page