top of page

ArErE shisupAla danta (lng) - Lyrics

ArErE shisupAla danta (lng)


Aa:S R3 G3 M2 P D2 N2 S Av: S N2 D2 P M2 G3 R3 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE shishupAla danta vakrAdi danuja samhArurErE SaTshruti riSabha antara gAndhAra prati madhyama catuhshruti dhivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha avarOha sampUrNa sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta mElAdhikAra nAsikAbhUSaNi rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

2 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

Comments


bottom of page