top of page

ArErE sAkEtapura vAsa (lng) - Lyrics

ArErE sAkEtapura vAsa (lng)

raagam: nAyaki


Aa:S R2 M1 P D2 N2 D2 P S Av: S N2 D2 P M1 R2 G2 R2 S

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE sAkEtapura vAsa mrdu subhASa shESa shayanurE catuhshruti riSabha sAdhAraNa gAndhAra kaishiki svara itara shuddha ArOha ga varja vakra avarOha sampUrNa nigrahanyAsAmsha tripuTa yukta naTabhairavi mEla janita nAyaki rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

1 view0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page