top of page

ArErE rukmiNi manOhara (lng) - Lyrics

ArErE rukmiNi manOhara (lng)

raagam: dIpAra

taaLam: tripuTa Composer: Govindacharya Language:

pallavi


ArErE rukmiNi manOhara gOvardhana giridharurE sAdhAraNa gAndhAra catushruti dhaivata svara kaishiki niSAda itara shuddha ArOha sampUrNa avarOha sampUrNa vakra sagrahanyAsAmsha tripuTa yukta nATakapriya mEla janita dIpAra rAgamavadhAraya shrI rAma namO namO

3 views0 comments

Recent Posts

See All

sItApati raghunAtha - Lyrics

sItApati raghunAtha raagam: sAranga Aa:S R2 G3 M2 P D2 N3 S Av: S N3 D2 P M2 R2 G3 M1 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi sItApati raghunAthanembAtanu ItanEnE sakhi ItanEnE caraN

singarada siridharane - Lyrics

singarada siridharane raagam: bhUpALi Aa:S R2 G3 P D2 S Av: S D2 P G3 R2 S taaLam: jhampe Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi singarada siridharane sitikaNTha sannutane gangeyanu unguTadi petta m

shrI rAmanenniri - Lyrics

shrI rAmanenniri raagam: bhairavi Aa:S R2 G2 M1 P D2 N2 S Av: S N2 D1 P M1 G2 R2 S taaLam: aTa Composer: Kanaka Daasa Language: pallavi shrI rAmanenniru mUjagadevarellA shrI rAmanennirO IrELu bhuvana

bottom of page